Karcher RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania

Kod produktu: 6.295-813.0
CENA: 221,40 zł

Opis

W lokalach branży przemysłowej intensywne i ciężkie do usunięcia zanieczyszczenia to często spotykany problem. RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania to preparat, który jest w stanie rozpuścić mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne. Doskonale usuwa również powłoki polimerowe, woski i wybielacze. Produkt charakteryzuje się przyjemnym, cytrusowym zapachem, efektywnością, wydajnością i bardzo krótkim czasem reakcji. Niemal się nie pieni i nie pozostawia po sobie śladów. Doskonale sprawdza się do gruntownego czyszczenia posadzek w zakładach przemysłowych. Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf). Wolny od NTA. Wielkość opakowania: 10l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 10

Cechy produktu

Zastosowanie
Dealerzy samochodowi : Czyszczenie podłóg
Budownictwo : Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające : Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering : Czyszczenie podłóg
Przemysł : Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne : Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny : Czyszczenie podłóg
Użycie
Szorowarki
Ręcznie
Maszyna jednotarczowa
Odkurzacze z funkcją odsysania wody
Ostrzeżenia
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H290 Może powodować korozję metali.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Niebezpieczny
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.