Karcher RM 754 ASF Uniwersalny Striper

Kod produktu: 6.295-811.0
CENA: 270,60 zł

Opis

Preparaty do usuwania powłok polimerowych i wosków z podłóg rzadko oferują szeroki zakres zastosowań. RM 754 ASF Uniwersalny Striper jest inny – można go stosować na wszystkich wodoodpornych powierzchniach, również tych bardzo wrażliwych na alkalia (np. linoleum). Doskonale sprawdza się zarówno do czyszczenia podstawowego, jak i strippingu. Produkt szybko i efektywnie rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne oraz usuwa powłoki woskowe i polimerowe. Charakteryzuje się przyjemnym, cytrusowym zapachem oraz łatwym i bezpiecznym użyciem. Wielkość opakowania: 10l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 10

Cechy produktu

Zastosowanie
Firmy sprzątające : Czyszczenie podłóg
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie : Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering : Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne : Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny : Czyszczenie podłóg
Użycie
Szorowarki
Maszyna jednotarczowa
Odkurzacze z funkcją odsysania wody
Ręcznie
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.