Karcher Środek do czyszczenia w pianie alkaliczny

Kod produktu: 6.295-654.0
CENA: 209,10 zł

Opis

Kurniki, obory, stajnie, chlewy i hale udojowe – wszystkie te miejsca potrzebują jednocześnie skutecznego i łagodnego preparatu do sprzątania. Środek do czyszczenia w pianie alkaliczny to produkt, który doskonale rozpuszcza tłuste i organiczne zanieczyszczenia, tj. odchody zwierzęce i resztki jedzenia. Dzięki swojej delikatnej, pianowej formule (odczyn zasadowy) nie uszkadza wyposażenia i nie wpływa negatywnie m.in. na instalacje drenażu. Ponadto produkt jest ekologiczny – w 100% biodegradowalny. Wielkość opakowania: 10l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 10

Cechy produktu

Zastosowanie
Rolnictwo : Stajnie i hale udojowe
Użycie
Urządzenia wysokociśnieniowe z 2 K inżektorem
Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową
Urządzenia spryskujące
Ostrzeżenia
Niebezpieczny
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.