Karcher RM 732 Środek dezynfekujący

Kod produktu: 6.295-596.0
CENA: 184,50 zł

Opis

Wszelkie lokale gastronomiczne, placówki medyczno-sanitarne czy publiczne (np. SPA, siłownie) powinny posiadać na swoim zapleczu odpowiedni preparat dezynfekujący. Bezpiecznym w użytkowaniu i niezwykle skutecznym produktem tego typu jest zasadowy RM 732 Środek dezynfekujący. Efektywnie rozpuszcza on oleje, tłuszcze i zabrudzenia mineralne oraz działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (zapalenie wątroby typu B, HIV). Produkt nie zawiera w sobie tensydów. Wielkość opakowania: 5l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 5

Cechy produktu

Zastosowanie
Rolnictwo : Czyszczenie kuchni przemysłowych
Przemysł spożywczy : Czyszczenie i dezynfekcja
Hotele, gastronomia, catering : Czyszcznie SPA, siłowni
Handel detaliczny : Czyszczenie powierzchni
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie : Czyszczenie poczekalni i sal zabiegowych
Firmy sprzątające : Czyszczenie powierzchni
Sprzątanie komunalne : Czyszczenie obiektów sanitarnych
Użycie
Urządzenia wysokociśnieniowe
Szorowarki
Ręcznie
Urządzenia spryskujące
Ostrzeżenia
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Niebezpieczny