Karcher Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF

Kod produktu: 6.295-539.0
CENA: 209,10 zł

Opis

Pojazdy, silnik, części maszynowe – te elementy narażone są na ciężkie do usunięcia zanieczyszczenia. Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA to silny preparat, który znakomicie radzi sobie z usuwaniem smaru, oleju, sadzy, a nawet krwi i białka. Szybko i efektywnie rozpuszcza mocne zanieczyszczenia, nie pieniąc się niemal wcale. Sprawdza się nie tylko do czyszczenia maszyn, ale także do gruntownego sprzątania zabrudzonych podłóg przemysłowych. Środek ten należy używać z wysokociśnieniowymi urządzeniami i szorowarkami oraz przestrzegać ostrzeżeń i wytycznych na jego opakowaniu. Warto zauważyć, że jest on wolny od NTA (kwasu nitrylotrioctowego) oraz tensydów. Wielkość opakowania: 10l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 10

Cechy produktu

Zastosowanie
Rolnictwo : Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerzy samochodowi : Mycie samochodów/silników
Dealerzy samochodowi : Czyszczenie części maszynowych
Budownictwo : Czyszczenie pojazdów użytkowych
Przemysł spożywczy : Czyszczenie podłóg
Przemysł : Odtłuszczanie powierzchni
Sprzątanie komunalne : Mycie samochodów/silników
Handel detaliczny : Czyszczenie podłóg
Transport, przewożnicy samochodowi : Mycie samochodów/silników
Firmy sprzątające : Czyszczenie podłóg
Użycie
Urządzenia wysokociśnieniowe
Szorowarki
Ręcznie
Ostrzeżenia
Niebezpieczny
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.