Karcher CP 935 Szampon samochodowy w koncentracie

Kod produktu: 6.295-518.0
CENA: 3 208,68 zł

Opis

W poszukiwaniu idealnego środka czyszczącego, do samochodu polecamy szampon samochodowy CP 935. Charakteryzuje się niezwykłą skutecznością i szybkością działania. Pozostawia po sobie przyjemny, jabłkowy zapach. Radzi sobie doskonale z najsilniejszym rodzajem zabrudzeń, do których zaliczają się np.:  smar, olej, kurz, żywica drzewna, błoto, czy też pozostałości owadów. Środek ten, przeznaczony jest do czyszczenia wysokociśnieniowego. CP 935 jest bardzo wydajny i skuteczny. Można zakupić go w dużej ilości – 200l. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu!

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Cechy produktu

Zastosowanie
Dealerzy samochodowi : Pojazdy
Sprzątanie komunalne : Komercyjne czyszczenie pojazdów
Obsługa samodzielnych systemów myjących : Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Użycie
Urządzenia wysokociśnieniowe
Obsługa samodzielnych systemów myjących
Urządzenia spryskujące
Ostrzeżenia
Niebezpieczny
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.