Karcher RM 41 Wosk na gorąco

Kod produktu: 6.295-154.0
CENA: 580,56 zł
ILOŚĆ

Opis

Szukasz środka, który sprawdzi się zarówno do czyszczenia pojazdów użytkowych, jak i konserwacji oraz pielęgnacji lakieru samochodowego oraz innych maszyn i sprzętu? A więc zdecydowanie powinieneś przemyśleć zakup produktu RM 41 Wosk na gorąco! To niezwykle atrakcyjny preparat wykonany na bazie naturalnego wosku Canauba, który zapewnia niezawodną ochronę oraz wysoki połysk. Chroni powierzchnie przed czynnikami atmosferycznymi i środowiskowymi nawet do 12 miesięcy! Doskonale sprawdza się z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS, a jego formuła nie zawiera tensydów i NTA. Wielkość opakowania: 20l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 20

Cechy produktu

Zastosowanie
Rolnictwo : Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerzy samochodowi : Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego
Budownictwo : Konserwacja maszyn i sprzętu
Sprzątanie komunalne : Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego
Transport, przewożnicy samochodowi : Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego
Użycie
Urządzenia wysokociśnieniowe
Ręcznie
Ostrzeżenia
Niebezpieczny
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.