Karcher RM 761 Reduktor piany

Kod produktu: 6.291-389.0
CENA: 295,20 zł

Opis

W zbiornikach urządzeń piorących często tworzy się uciążliwa piana. Rozwiązaniem tego kłopotu jest RM 761 Reduktor piany – niezwykle skuteczny środek antypieniący. Idealnie sprawdza się dla wszelkich odkurzaczy piorących, szorowarek oraz odkurzaczy sucho-mokro. Produkt charakteryzuje się potwierdzoną laboratoryjnie wysoką jakością oraz nietuzinkową wydajnością. Produkt nie zawiera NTA. Przed jego użyciem należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wytycznymi dotyczącego bezpiecznego użytkowania. Wielkość opakowania: 2,5l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 2,5

Cechy produktu

Zastosowanie
Dealerzy samochodowi : Czyszczenie wnętrz samochodów
Budownictwo : Odkurzanie na mokro
Firmy sprzątające : Powierzchnie tekstylne
Hotele, gastronomia, catering : Powierzchnie tekstylne
Sprzątanie komunalne : Powierzchnie tekstylne
Handel detaliczny : Powierzchnie tekstylne
Przemysł : Powierzchnie tekstylne
Czyszczenie części maszynowych
Użycie
Szorowarki
Odkurzacze piorące
Czyszczenie dywanów
Odkurzacze z funkcją odsysania wody
Urządzenia do czyszczenia części
Ostrzeżenia
Niebezpieczny
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.